Connect with us

Компании

Oглас за вработување во МЕПСО

Објавено

на

Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

За потреба од засновање на работен однос со 1 (еден работник за извршување на работи на неопределено време, во Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје.

Кандидатите, покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат посебните услови за пополнување на работното место: ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР на обука во Кабинет на Генерален директор со Висока стручна подготовка -ВСС -VII/ 1 степен или VI/A 240 ЕКТС без работно искуство 1 (еден) извршител за кое работно место нето платата изнесува 35.100,00денари

Со пријавата, во шја се наведува за кое работно место се аплицира, кандидатите треба да достават:

  • Кратка биографија (CV и писмо за мотивација)
  • Доказ за завршено образование (во оригинал или копија заверена кај нотар)
  • Уверение за државјанство (копија)
  • Контакт телефон

Огласот трае 5 пет работни дена од денот на објавувањето не сметајќи го денот на објавувањето.
Изборот на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавувањето во зависност од бројот на пријавените кандидати

Работниот однос се заснова на неопределено време.

Работната недела трае 5 работни дена (од понеделник до петок), полното работно време изнесува 40 часа неделно со 8 работни часа дневно почетокот и завршетокот на дневното работно време е од 7:45 часот до 08:15, a заминување од работа од 15:45 часот до 16:15 часот со право на пауза од 30 минути во периодот од 10:30 до 11:00 часот.

Ненавремено доставените, како и некомплетните пријави, нема да се земат во предвид при разгледувањето.

Рокот за доставување на пријавите и документите на заинтересираните кандидати изнесува 5 (пет) работни дена ,сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето).

Сите апликации ќе бидат обработени со максимална доверливост.

За извршениот избор пријавените кандидатите ќе бидат известени во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучувањето на договорот за вработување со избраниот кандидат.

Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје нуди еднакви можности за вработување без оглед на пол, paca, возраст, политичш мислење, брачен статус, религија, етничка или национална припадност.

Потребните документи да се достават на адресата наАД МЕПСО Скопје, ул. Максим Горки” бр. 4 Скопје.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Компании

Oглас за вработување во МЕПСО

Објавено

на

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи (Објавен во службен весник на РМ број 74/2015 и 129/2015 член 5, 6, 7 и 8 од Колективниот Договор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, (арх. бр. 026432 од 31. 10. 2013 година), и Одлуката бр. 02633 од 01 .02. 2016 година за потреба од засновање на работен однос, Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

За потреба од засновање на работен однос со 1 (еден) работник на неопределено време, во Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје.

1 (еден) извршител на на работното место Раководител на службата за оптичка мрежа и помошна опрема во Одделот за телекомуникации во Сектор за ИТ и ТК со Висока стручна подготовка ВСС VII степен Електротехнички факултет -телекомуникации или 240300 ВОК/ЕКТЦ со 2 (две години работно искуство за кое работно место нето платата изнесува 43.000,00 денари

Со пријавата, во која се наведува за кое работно место се аплицира, кандидатите треба да достават:
– Кратка биографија (CV)
– Доказ за завршено образование (во оригинал или копија заверена кај нотар)
– Уверение за државјанство (копија)
-Доказ за работно искуство, со наведување на работното искуство и времетраењето на тоа искуство, издаден од компанија /институција/орган со која се докажува дека лицето (кандидатот) со конкретен степен на стручна подготовка има стекнато работно искуство, вештини и слично во оргинал или копија заверена кај нотар)
– Контакт телефон

Огласот трае 5 пет работни дена од денот на објавувањето не сметајќи го денот на објавувањето).

Изборот на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавувањето во зависност од бројот на пријавените кандидати Работната недела трае 5 работни дена (од понеделник до петок), полното работно време изнесува 40 часа неделно, со 8 работни часа дневно, почетокот и завршетокот на дневното работно време е од 7, 45 часот до 08, 15, a заминување од работа од 15, 45 часот до 16, 15 часот со право на пауза од 30 минути во периодот од 10,30 до 11, 00 часот.

Ненавремено доставените, како и некомплетните пријави, нема да се земат во предвид при разгледувањето. Рокот за доставување на пријавите и документите на заинтересираните кандидати изнесува 5 (пет) работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето).

За извршениот избор пријавените кандидатите ќе бидат известени во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучувањето на договорот за вработување со избраниот кандидат.

Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, нуди еднакви можности за вработување без оглед на пол, paca, возраст, политачко мислење, брачен статус, религија, етничка или национална припадност.

Потребните документи да се достават на адресата на АД МЕПСО Скопје, ул. Максим Горки” бр. 4 Скопје.

Краен рок за пријавување: 08.02.2016

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Error occured while retrieving the facebook feed

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange