Connect with us

Осигурување

Седум индикатoри за осигурителниот сектор

Објавено

на

Показателите во осигурителната дејност се користат за подобро следење на работата на друштвата за осигурување. 

Коефициентот на штети, пресметан како однос помеѓу нето – настанатите штети во периодот и нето заработената премија, изнесува 52,7% на ниво на осигурителниот сектор во 2015 година и бележи намалување  во однос на 2014 година, кога изнесуваше 53,2%. Одделно, по групи на осигурување, овој коефициент кај неживотното осигурување во 2015 година  изнесува 48,5% наспроти 49,9%, во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 74,3% наспроти 73,6%  во 2014 година.

Коефициентот на трошоци претставува однос помеѓу нето- трошоците за спроведување на осигурување и нето заработената премија. Овој коефициент во 2015 година изнесува 55,8% и забележува зголемување во споредба со претходната  година кога изнесуваше 54,9%.

Комбинираниот коефициент претставува збир од коефициентот на штети и коефициентот на трошоци. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 108,5% наспроти 108,1% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, комбинираниот коефициент кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 108,4% наспроти 106,8% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 109,0%, наспроти 116,1%  во 2014 година. 

Стапката на принос на вложувања (ROI) се пресметува како однос на приходите намалени за трошоците на вложувањата и износот на вложувањата. Стапката на принос на вложувањата за 2015 година изнесува 3,1%, додека во 2014 година изнесуваше 4,1%.

Коефициентот на задолженост се пресметува како однос на вкупните обврски и вкупните средства. Овој коефициент покажува колку од средствата се финансирани од обврските (технички резерви и останати обврски), без да се вклучат капиталот и законските резерви. Во 2015 година овој коефициент изнесува 66,9%, додека во 2014 година изнесуваше 66,7%.

Стапката на принос на средствата (ROA) се пресметува како однос на нето-добивката и вкупните средства. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 2,92% наспроти 2,08% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, стапката на принос на средствата кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 3,44% наспроти 2,59% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 изнесува 1,11%, наспроти 0,05%  во 2014.

Стапката на принос на капиталот (ROE) се пресметува како однос на  нето-добивката и категоријата капитал и резерви. На ниво на индустрија овој коефициент изнесува 8,84% наспроти 6,25% во 2014 година. Одделно, по групи на осигурување, стапката на принос на капиталот кај неживотното осигурување во 2015 година изнесува 9,84% наспроти 7,68% во 2014 година, а кај осигурувањето на живот во 2014 година изнесува 4,23%, наспроти 0,17%  во 2014 година.

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Error occured while retrieving the facebook feed

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange