Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ ПО КРЕДИТИ, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТНА АДМИНИСТРАЦИЈА, ДИРЕКЦИЈА ЗА КРЕДИТНА И ДЕПОЗИТНА АДМИНИСТРАЦИЈА, СЕКТОР ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ
(позиција во Централа – Скопје, определено време во траење од 6 месеци со можност за продолжување)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Правен факултет, Правосуден испит;
– Најмалку 2 години работно искуство во конкретна област;
– Добро познавање на позитивната законската регулатива поврзана со должничко – доверителски односи и обезбедување на пласмани на Банката;
– Познавање на (Microsoft Office, Outlook Express), активно или пасивно познавање на Англиски јазик;

Опис на работно место/одговорности:

– Врши прием и анализа на потребната документација за обезбедување на кредитни продукти на Банката;
– Дава оценка и мислење за понудено обезбедување за конкретен кредитен продукт;
– Дава предлози за унапредување на обезбедувањето на кредитните продукти на Банката адекватно на можностите кои ги нудат позитивните законски прописи
– Учествува во дефинирање на специфични заштитни клаузули во Договори и Нотарски акти;
– Ја застапува Банката пред надлежен Нотар заради обезбедување на пласмани на Банката;
– Врши претходна проверка на Нотарски акти за обезбедување на пласмани на Банката;
– Изготвува разни видови Согласности во врска со имоти заложени во корист на Банката по извршена проверка на достаена соодветна документација;
– Изготвува Изјави за бришење на воспоставено заложно право во корист на Банката по извршена проверка на доставена соодветна документација;
– Води Регистер на воспоставено заложно право во корист на Банката по основ на дадени кредитни продукти и издадени пласмани;
– Ги следи писмените објави во јавните и стручни гласила кои се однесуваат на работењето на Банката или државни институции и правни и физички лица кај кои Банката пласирала средства;

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.
Почетна основна месечна нето плата 28.000,00 денари.
Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 29.12.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Краен рок за пријавување до: 29.12.2017 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:
ДИРЕКТОР НА СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА (1 позиција, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)


Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Економски факултет;
– 5 години банкарско работно искуство од областа на управувањето со средства и ликвидност и тргување на различните финансиски пазари;
– Познавања од статистика и математика;
– Активно познавање на работа со персонален компјутер (MS Office, апиликација БИС, платен промет, СВИФТ, интернет);
– Одлично познавање на aнглиски јазик (конверзација, разбирање, пишување);
– Способност за работа во стресни ситуации, способност за донесување на одлуки, работа со големи износи на трансакции, самостојно и брзо донесување на одлуки, изразита комуникативност и доверливост и способност за активно преговарање и тргување, тимска работа, одговорност, организаторски способности.

Опис на работно место/одговорности:

– Овластен е за тргување со девизи со домашни и странски банки во рамките на лимититe за тргување на финансиските пазари;
– Овластен е за тргување на пазарот на пари и тргување со домашни и странски хартии од вредност на примарниот и секундарниот пазар;
– Задолжен е за организирање и функционирање на Секторот;
– Задолжен е за организирање и функционирање на Дневната Комисија за распределба на средства и извори на средства;
– Контакт со странските и домашните банки и финансиски институции во врска со кредитните и FX дилерските линии, како и останата кореспонденција;
– Застапување на Банката на финанансиските пазари, штитење на интересите на Банката и доверливоста на податоците;
– Управување на ликвидноста на целата банка, денарска и девизна, така да банката може да ги изврши сите обврски навремено;
– Одговорност за организација и координација на вкупното тргување со девизи на Банката, кое Банката го врши со банки, финансиски организации и клиенти и одговорност за тргување со ефективни денарски и девизни средства;
– Одговорен за извршување на обврската за задолжителна резерва, лимити за отворена девизна позиција како и останати ораничувања, закони и прописи кои ги носи НБРМ а поврзани со Секторот;
– Учествува во ускладување на Деловните политики и Процедури и управува и се грижи за деловниот развој и обука на соработниците;
– Учествува во креирањето на Одлуките за тарифи и каматни стапки за депозити и пласмани на правни лица и население;
– Изработка на плановите за работа и контрола на извршувањето на плановите
– Ги следи движењата на пазарот , промените на законската регулатива, одлуките од НБРМ, Владата како и други органи кои можат да имаат директни последици врз остварување на целите и задачите на Секторот;
– Активно ја известува матичната банка во Австрија за сите денарски и девизни тековни и идни позиции;
– Ги организира и контролира операциите во делот на тргувањето на Македонска берза, чувар на имот и депозитарна банка;

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне. Почетна основна месечна нето плата 62.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 15.12.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: 

ПОМЛАД СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА КОРИСНИЧКА ПОДДРШКА, ОДДЕЛЕНИЕ – КОНТАКТ ЦЕНТАР, ДИРЕКЦИЈА ЗА КАНАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЈА, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА
(позиција во Централа- Скопје, определено време во траење од 6 месеци со можност за продолжување)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

 • ВСС, Економски факултет;
 • Најмалку 1 година работа во банкарскиот сектор посебно во делот на работењето со физички лица или контакт центри;
 • Познавање на производите и услугите на банката, познавање на процесите поврзани со производите и услугите. Особено познавање на картичното работење и електронското банкарство на Банката;
 • Активно познавање на работа со персонален компјутер ( MS Office ),
 • Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување),
 • Способност за аналитичко размислување, флексибилност, комуникативност, трпеливост и
 • кооперативност, управување со време, планирање;

 

Опис на работно место/одговорности

 

 • Дава информации на клиентите за производите и услугите за физичките лица преку (телефон, e-mail, факс),
 • Испорачува корисничка поддршка на клиентите при користење на платежни картички, електронско банкарство и останати банкарски продукти и услуги за физички лица;
 • Прима и решава рекламации од физички лица за електронско банкарство на Банката кои се поврзани со заборавена лозинка, начин на логирање, користење за апликацијата, инсталација/блокада/деблокада на дигитален сертификат, инсталација на С-токен;
 • Прима поплаки, сугестии и предлози од клиентите и соодветно ги евидентира;
 • Прима рекламации од клиентите и доколку не е возможно да се решат ги проследува до соодветните организациони делови во Банката;
 • Дава информации за расположливо салдо на трансакциските сметки и платежните картички на клиентите физички лица по нивна идентификација;
 • Менува статус на платежни картички по пријава од клиент по негова идентификација(блокирање на изгубени / украдени картички активирање на неактивни картички итн),
 • Нуди банкарски производи за физички лица на простоечки и потенцијални клиенти на Банката, договара состаноци помеѓу клиентите физички лица и Секторот за управување со физички лица согласно потребите на клиентите, како и активно учество во маркетинг кампањите на Банката;
 • Контактира физички лица кои должат до 30 дена со цел наплата на долгот и врши евиденција на контактите;
 • Ги информира клиентите по добиени опомени за задоцнето плаќање;

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 21.900,00 денари.
Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.
Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 29.11.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.
Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК ЗА ПРАВНИ ЛИЦА, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК, ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ  (1 позиција во Централа- Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • ВСС, Економски факултет;
 • Најмалку 3 години работно искуство во финансискиот сектор од кои во 2 години во ризици или ревизорска куќа;
 • Одлично познавање на финансиската анализа, одлично познавање на домашните иинтернационалните пазари;
 • Активно познавање на англиски јазик (говор и пишување), ќе се смета за предностпознавање на Германски јазик;
 • Систематски и аналитички пристап;
 • Прецизност;

Опис на работно место/одговорности

 • Учество во работата на стручен тим во рамките на Одделот;
 • Анализа на кредитни апликации од аспект на кредитен ризик (изготвување на Votum), иницијално одобрување, редовни годишни ре-одобрувања, промена на услови;
 • Анализа на проекти, инвестиции и оценување на нивната подобност за финансирање од аспект на ризик;
 • Соработка со други организациони единици во Банката;
 • Обезбедува соодветна имплементација и усогласеност со внатрешните и надворешните процедури;
 • Соработка со интерна и екстерна ревизија;
 • Контрола на исполнување на условите утврдени во кредитните одлуки;
 • Одречување на конечен рејтинг на клиентите;
 • Пресметка на дисконтиран паричен тек за клиенти рангирани во “Р” – ризична група;
 • Контрола на процесот на наплата на побарувањата од клиенти (освен за “Workout”)
 • Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на претпоставениот;

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 35.500,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи,препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 18.12.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување. 

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: СТРУЧЕН СОРАБОТНИК – АДМИНИСТРАТОР НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИТ, СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИТ (1 позиција во Централа- Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

•    ВСС, Акредитирани високообразовни институции во РМ;
•    Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на соодветно работно искуство,
•    2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со  банкарски информациски системи се зема како предност;
•    Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати;
•    Англиски – солидно познавање, читање и пишување;
•    Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

Опис на работно место/одговорности:
       
•    Одговорен за системи за бази на податоци, инсталација, администрација, набавка и проектирање;
•    RDBMS/DBMS и инсталација на платформа (оперативен систем)
•    Надградба на SQL – серверот (податочниот сервер) со нови верзии;
•    Инсталација на најнови сервисни пакети;
•    Соработува со систем администраторот при додавање и конфигурирање на дискови, надградба и конфигурирање на серверите со меморија;
•    Познавање на политиката за информативна сигурност на Банката;
•    Дизајн и развој на базите на податоци и тоа: дизајн на табели, индекси, тригери, views, stored процедури, функции,итн
•    Размена на информации и активно учество при дизајнот на апликациите,
•    Документирање на: конфигурации, системски логови, процедури за инсталација;
•    Cluster администрација миграција на базите на податоци (DB) од еден на друг сервер, конфигурирање, воспоставување, администрација и мониторинг на репликација кон/од друг DB.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 42.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 31.10.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободни работни позиции:

САМОСТОЕН СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ (1 позициja за Скопје и 1 позиција за Западен Регион (Охрид, Струга), неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци, за двете работни позиции)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
– ВСС, економски или правен факулетет;
– минимум 3 години работно искуство во финансискиот сектор;
– добро познавање на банкарските продукти и работење, одлично познавање на финансиската анализа и процена на бонитетот, анализа на финасиските показатели, основи на регулативата за облигации, девизно работење, документарни работи и Законот за трговски друштва;
– одлично познавање и работа на компјутер (MS Office);
– одлично познавање на англиски јазик;
– добри организациски и комуникациски вештини, вештини за самостојно планирање и одлучување, способност за работа под притисок, аналитички вештини, иницијативност, способност за препознавање на ризикот во работењето, вештини за пренос на знаење, ориентираност кон постигнување цели и тимска работа, работа во динамична средина;
– возачка дозвола – Б категорија

Опис на работното место/одговорности:
– Се грижи за клиентите, одржува континуирана комуникација, гради односи за поттикнување нови и повторливи бизнис можности;
– има обврска за аквизиција на нови клиенти;
– таргетира клиенти и врши продажба на сите продукти на Банката;
– одговара за остварување на поставените цели: волумен, приходи, cross-selling, профитабилност, ниво на доцнење и ниво на резервации;
– ги дефинира потребите на клиентот и врши структуирање на кредитирањето (преговара за рокови, каматни стапки, обезбедување итн.);
– идентификува потенцијални ризици и/или можности поврзни со клиентите;
– ја прибира потребната документација и изработува кредитна апликација и финансиска анализа;
– одговорен е за навремено плаќање на обврските на своите клиенти;
– дава предлози и иницијативи за развој на односите со клиентите, за воведување нови продукти и за унапредување на работењето;
– тесно соработува со Групацијата за стратегиите за клиентите, учествува во подготовка и реализација на прекугранични кредити по однапред дефинирани процедури;
– учествува и предлага измени и дополнувања на постоечките политики, процедури, упатства и инструкции за Секторот;
– учествува во професионален развој и образование на вработените.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 48.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 08.07.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позиција: СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КАНАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЈА, СЕКТОР ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА КАНАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЈА (1 позициja, неопределено време, со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– VII-1 степен, ВСС Економски факултет, Е-бизнис;
– 2 години работно искуство во областа за eлектронските канали на дистрибуција;
– Познавање од областа на дигитални сертификати, платен промет и инструменти на платен промет во земјата и странство, познавање на работата на електронските канали на дистрибуција;
– Активно познавање и работа на компјутер (MS Office);
– Одлично познавање на англиски јазик, (говор и пишување);
– Тимска работа, креативност, флексибилност, комуникативност, прецизност, одговорност, самоиницијатива, проактивен пристап во унапредување на процесите, способност за работа во стресни ситуации;

Опис на работното место/одговорности:

– Учество во проекти за развој на различни канали на дистрибуција (e-banking, m-banking);
– Врши контрола и одобрување на барањата за електронско следење кои се внесени во експозитурите;
– Внесување на дигитални сертификати во системот на електронско банкарство;
– Обезбедува континуитет во изработката на дигитални сертификати;
– Ја води и координира работата при подготвување на документацијата за електронско банкарство;
– Возачка дозвола – Б категорија.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 35.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 15.05.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Огласот е отворен до 15.05.2017 година.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ПРОФИТАБИЛНОСТ И КОНТРОЛА НА ТРОШОЦИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА КОНТРОЛИНГ, СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ (1 позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

– ВСС, Економски факултет;

– финансии, сметководство, ревизија;

– 3 години работно искуство во делокругот на Финансиитe(искуството во банкарска или друга финансиска организација ќе се смета за предност);

– напредно познавање на работа со компјутер (MS Office, со акцент на Excel или други алатки за работа со бази на податоци);

– активно познавање на англискиот јазик (познавањето на германски јазик ќе се смета за предност);

– организациски и комуникациски вештини, тимска работа, одговорност, аналитичност, способност за презентација на статистички податоци.

 

Опис на работното место/одговорности:

 

– Активно учество во подготовка на извештаи кои служат како инпути во процесот на планирање;

– Пружање на техничка помош и поддршка на останатите служби и деловни единици во процесот на планирање;

– Се грижи за усогласеноста на инпутите добиени во процесот на планирање во смисла на нивна конзистентност и поврзаност;

– Мониторинг и анализа на профитабилност на ниво на Банката (општи административни и оперативни трошоци) и на деловните линии;

– Анализа на профитабилност по продукти и бизнис линии;

– Учествува во имплементација на решенија во насока на хармонизација со групациските стандарди и барања;

– Помага во изработка на програмски барања и решенија од доменот на Дирекцијата и учество во нивно тестирање.

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 33.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 31.03.2017 година.

 

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

 

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: 

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА РАЗВОЈ НА СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА, ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА, СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИТ

(1 позиција во Централа- Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

 

Опис на работното место/одговорности:

 

 Решавање на барањата за промeни (CR,MZ) како член на тимот или водител на тимот за

развој на одредени барања;

 Учествува во проекти со поголем обем;

 Основна цел е креирање на софтверски решениа кои ги исполнуваат барањата на

корисниците во договорените рокови за развој и ниво на квалитет;

 Им помага на корисниците во совладување на оперативни информатички проблеми ( како

второ ниво на поддршка после ИТ Хелп Деск)

 Креирање на софтвер: предлагање на решениа (FSD), пишување на програмски код и

документација согласно дефинираните стандарди, фабричко тестирање и корекција на

грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото тестирање;

 Дефинирање на процеси и процедури поврзани со процесот на тестирање, организација,

координација и реализација на тестирањата;

 Евидентирање на грешките од тестирањето, дефинирање на типот на грешка и

евидентирање на променатиот статусот на евидентираната грешка;

 Работа на проекти; ги дефинира добиените барања во логички, економични и практични

проектни задачи, го координира и прати извршувањето на задачите;

 Активно комуницира со останатите вработени во Дирекцијата/Секторот, по потреба

комуницира и со корисниците во Банката; 

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

 ВСС, Акредитирани високо образовни институции во РМ;

 Електротехника, информатика, математика;

 2 години работно искуство во областа на ИТ, 1 година работно искуство во областа на

банкарството се зема како предност;

 Познавање на информационата технологија;

 Познавање на основните методи и техники за програмирање и моделирање на податоци,

познавање и искуство во одредени технологии за програмирање;

 Англиски – солидно познавање, читање и пишување;

 Организациски и раководни способности,комуникациски способности, способност за

координација со останатите организациони делови во Банката, иницијативност, тактичност,

креативност, доверливост;

 Способност за прилагодување и за учење нови технологии;

 Способност за тимска работа; 

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 35.650,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 20.01.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување. 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: 

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК – АДМИНИСТРАТОР НА БАЗА НА ПОДАТОЦИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИТ, СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИТ

(1 позиција во Централа- Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци) 

 

Опис на работно место/одговорности:

 

 Oдговорен за системи за бази на податоци, инсталација, администрација, набавка и

проектирање;

 RDBMS/DBMS и инсталација на платформа (оперативен систем)

 Надградба на SQL – серверот (податочниот сервер) со нови верзии;

 Инсталација на најнови сервисни пакети;

 Соработува со систем администраторот при додавање и конфигурирање на дискови,

надградба и конфигурирање на серверите со меморија;

 Познавање на политиката за информативна сигурност на Банката;

има одговорност и грижа за физичка заштита на серверите на кој се инсталирани базите на

податоци на Централна локација и на алтернативна локација, обезбедува сигурен пристап

кон DB ресурсите;

 Дизајн и развој на базите на податоци и тоа: дизајн на табели, индекси, тригери, views,

stored процедури, функции,итн

 Размена на информации и активно учество при дизајнот на апликациите,

 Документирање на: конфигурации, системски логови, процедури за инсталација;

евидентирање на структурните промени во базите, изготвување на постапки и упатсва за

оперативно и за системско одржување и поддршка на базите на податоци;

 Cluster администрација миграција на базите на податоци (DB) од еден на друг сервер,

конфигурирање, воспоставување, администрација и мониторинг на репликација кон/од друг DB

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 

 ВСС, Акредитирани високообразовни иснтитуции во РМ;

 Електротехника, информатика, математика или други несродни насоки во случај на

соодветно работно искуство,

 2 години работно искуство во областа на информационата технологија, искуството со

банкарски информациски системи се зема како предност;

 Добро познавање на информационата технологија, Microsoft сертификати

 Англиски – солидно познавање, читање и пишување;

 Комуникациски способности, способност за координација со останатите организациони

делови во Банката, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост.

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата 35.650,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 20.01.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување. 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободни работни позиции:

САМОСТОЕН СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОЛАТЕРАЛИ – ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (2 позиции, неопределено време, со вклучена пробна работа од 6 месеци)

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, економски, правен или градежен факултет;

– 5 години работно искуство во релевантна област;

– одлично познавање на постоечкиот пазар на недвижности;

– одлично познавање на локалната регулатива која го уредува работењето на овој сегмент ( проценки и репроценки во областа на недвижен и подвижен имот)

– поседување на лиценца за овластен проценител согласно важечката законска регулатива;

– добри организациски и комуникациски вештини, јасен израз, независност, интегритет, прецизност, доверливост, работа во динамична средина, ориентираност кон тимска работа;

– активно познавање и работа на компјутер (MS Office и Outlook Express);

– за едната работна позиција кандидатот е потребно да поседува лиценца за овластен проценувач од областа на подвижен имот;

– возачка дозвола – Б категорија.

– oдлично познавање на англиски јазик, предност имаат кандидатите кои го познаваат и германскиот јазик (препорачливо поседување на официјален сертификат). 

 

Опис на работното место/одговорности:

– анализа на формалните и вредносните аспекти на понудените колатерали;

– изготвување на прелиминарно мислење за адекватноста на инструментите за обезбедување (економски аспект);

– евалуација и репроценка на колатералите (економска анализа на проценка на вредноста на колатералот и евентуална корекција);

– мониторинг известување, конторола и иницирање на корективни активности поврзани со колатералите;

– одговорност во врска со следењето на пазарните движења во делот на недвижниот и движниот имот.

 

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 40.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 30.01.2017 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Огласот е активен до: 30.01.2017

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе банка АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА МИКРО КЛИЕНТИ (правни лица), ДИРЕКЦИЈА ЗА МИКРО КЛИЕНТИ, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА (1 позиција во Битола – за регион Битола и Прилеп, определено време во траење од 6 месеци со можност за продолжување на договорот на неопределено време)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 – ВСС, Економско образование;
 – Најмалку 2 години во банкарското работење, продажба на банкарски производи на правни лица или слични работни позиции;
 – Познавање на сите банкарски производи и услуги, одлично познавање, анализа и проценка на бонитетот, финансиските извештаи и останатите финансиски анализи на една фирма;
 – Активно познавање на работа со персонален компјутер (MS Office);
 – Активно познавање на англиски јазик;
 – Возачка дозвола Б категорија.

Опис на работното место/одговорности:

 – Активно сервисирање на постоечките клиенти, стекнување на нови клиенти, земајќи го во предвид ризикот, добивката и големината на пласманот
 – Идентификација на потенцијални клиенти и развој на стратегија за аквизиција на истите, cross selling
 – Следење на наплата. Одговорност за уредно подмирување на обврските на клиентите кон банката
 – Одговорност за континуирана проверка на бонитетот на клиентот клиенти, земајќи го во предвид ризикот, добивката и големината на во согласност со дефинираните процедури

Работно време: од 08:30 до 16:30 часот (понеделник – петок), 40 часа неделно. Почетна основна месечна нето плата: 33.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул. „Македонија“ бр. 9-11, Скопје, најдоцна до 13.07.2016 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Краен рок за пријавување: 13.07.2016 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе банка – соработник за корпоративни клиенти

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, дел од групацијата Steiermarkische Bank und Sparkassen AD од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби објавува оглас за вработување на Самостоен стручен соработник за корпоративни клиенти ( 1 позиција во Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

•    BCC, Економски или Правен факултет;
•    Минимум 3 години работно искуство во Банка;
•    Добро познавање на банкарските продукти и работење, одлично познавање на финансиската анализа и процена на бонитетот, анализа на финансиските показатели, основи на законот за облигации, основи на законот за девизно работење, основи за документираните работи, основи на закон за трговски друштва;
•    Вештини за комуникација со клиенти;
•    Аналитичко размислување и вештина за решавање на проблеми;
•    Способност за планирање и одлучување;
•    Активно познавање на работа со персонален компјутер (МС Office);
•    Активно познавање на англиски јазик;
•    Возачка дозвола Б категорија;

Опис на работното место/одговорности:

•    Се грижи за постоечките клиенти и превземањето на нови клиенти имајќи го предвид ризикот, профитот и големината на пласманот (“Претприемач во претпријатието”);
•    Одговара за остварување на поставените цели: волумен, приходи, cross-selling, профитабилност, ниво на доцнење и ниво на резервации;
•    Активно ги користи сите апликации и системи во Банката;
•    Подготовка на стратегија за соработка со клучните клиенти, кој вклучува начини да се зголеми обемот на производи и услуги кои клиентот го користи, како подобрување на профитабилноста. Презентација и усогласување на стратегиите со стандардите на Групацијата;
•    Ги дефинира потребите на клиентот и врши структурирање на кредитирањето (преговори за роковите, каматни стапки, обезбедување итн.);
•    Врши таргетирање на соодветните клиенти на пазарот;
•    Врши продажба на сите продукти во Банката (со посебен акцент на ризичните продукти);
•    Активно контактирање со сите клиенти;
•    Изработка на кредитна апликација и финансиска анализа;
•    Одговорен е за навремено плаќање на обврските на своите клиенти;
•    Врши мониторинг на пласманите;
•    Тесно соработува со Групацијата за стратегиите за клиентите, како и на усогласување на понудите за клиентите;
•    Учествува во подготовка и реализација на прекугранични кредити по дефинирана процедура на Банката и Групацијата;
•    Врши идентификација на потенцијалните ризици и/или можности поврзани со одреден клиент;
•    Градење на односи со клиентите за поттикнување на нови и повторливи бизнис можности;
•    Прави планови за унапредување на Секторот заедно со претпоставените;
•    Дава предлози за нови продукти и соработува со другите оддели за нивна имплементација;
•    Врши обука на помладите стручни соработници во Дирекцијата и им помага на соработниците во разговорите со клиентите;
•    Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на претпоставениот;

Работно време од 08:00 до 16:00 часот (понеделник – петок), 40 часа неделно.

Почетна основна месечна нето плата: 42.000 денари.

Изборот ќе се врши во рок од 45,90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул,, Македонија 9-11”, Скопје, најдоцна до 06.06.2016 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Краен рок за пријавување: 06.06.2016 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, дел од групацијата Steiermarkische Bank und Sparkassen AD од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби објавува оглас за вработување на Стручен соработник за известување ( 1 позиција, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

•    BCC, Економски факултет;
•    Минимум 3 години работно искуство во Банка или друга финансиска организација на активности на финансиско и регулаторно известување;
•    Познавање од областа на финансиите, сметководството, ИФРС стандарди, финансиски извештаи и регулатива поврзана со овие активности;
•    Способност за индивидуална и тимска работа и желба за учење, напредок и усовршување;
•    Способност за презентација на статистички податоци;
•    Аналитичност;
•    Иницијатива, упорност, одговорност, организираност и самомотивираност;
•    Проактивен и професионален пристап во работата;
•    Чесност и лојалност;
•    Напредно познавање на работа со персонален компјутер (MS Office со акцент на excel);
•    Активно познавање на англиски јазик и/или германски јазик;

Опис на работното место/одговорности:

•    Изготвување и контрола на финансиски извештаи согласно законската регулатива на РМ на ниво на Банка;
•    Изготвување извештаи за потребите на Групацијата согласно МСФИ;
•    Составување на извештаи во согласност со потребите на интерната и екстерната ревизија;
•    Составување и контрола на извештаи за НБРМ, Државен завод за статистика, Комисија за хартии од вредност, Фондот за осигурување на депозити и други овластени институции;
•    Познавање на законската регулатива и прописите од областа на сметководство и финансиско известување (интерни и екстерни);
•    Познавање од водење на материјално и финансиско сметководство;
•    Соработување со другите служби во доменот на формулирање на содржината на извештаите;
•    Ги следи и применува законските прописи и интерните прописи на Групацијата;
•    Изработка на програмски барања и решенија од доменот на Дирекцијата и учество во тестирање на истите;

Работно време од 08:00 до 16:00 часот (понеделник – петок), 40 часа неделно.

Почетна основна месечна нето плата: 35.000 денари.

Изборот ќе се врши во рок од 45,90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул,, Македонија 9-11”, Скопје, најдоцна до 06.06.2016 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Краен рок за пријавување: 06.06.2016 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА НАСЕЛЕНИЕ , СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА (1 позиција во Скопје, определено време во траење од 6 месеци со можност за продолжување на договорот на неопределено време)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

– ВСС, Економско образование;
– Најмалку 2 години работа на продажба на банкарски производи и услуги, а пожелно и повеќе години работно искуство на иста или 
– Познавање на кредитни, картични и депозитни банкарски производи и услуги
наменети за население како и познавање на други банкарски услуги;
– Спосoбност за самостојно донесување на одлуки;
– Способност за тимска работа;
– Активно познавање на работа со персонален компјутер (MS Office);
– Добро познавање на англиски јазик;
– Возачка дозвола Б категорија.

Опис на работното место/одговорности:

– Сеопфатно сервисирање (финансиски и сите останати банкарски услуги) на клиенти – примање и обработка на кредитни барања и цела пропратна документација од клиентите, евидентирање на инструментите за обезбедување;
– Врши анализа на кредитните барања и дава предлог мислење до соодветното ниво на одлучување;
– Надгледување на пласманите и наплата – следење на уредноста во подмирувањето на обврските на клиентите, нивно контактирање, координација на работата со службите за наплата;
– Води евиденција на клиентите, со цел запознавање на нивните потенцијални потреби, запознавање на клиентите со понудата на Банката;
– Одржување на квалитетни деловни односи со клиентите во согласност со политиката и процедурата;
– Остварување на контакти и препознавање на потребите на клиентите;
– Редовно одржување на контакт со клиeнтите од сопственото портфолио;
– Активна продажба на сите производи и услуги;
– Отварање, затварање и водење на сметки и депозити (денарски трансакциски сметки, девизни трансакциски сметки, штедни книшки и орочени депозити;
– Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на претпоставениот.

Работно време: од 08:30 до 16:30 часот (понеделник – петок) и од 09:00 до 13:00 часот (сабота), во смени, 40 часа неделно. Почетна основна месечна нето плата: 26.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 11.03.2016 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Огласот е отворен до 11.03.2016 година.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дед од групацијата Stelermarklsche Bank und Ѕрагкаѕѕеп AG од Австрија како Kомерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободна работна позиција:

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА РАЗВОЈ НА СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА, ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА, СЕКТОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИТ (1 позиција во Централа – Скопје, на неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

• ВСС, ФЕИТ \ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, ПМФ;
• 2 години работно искуство во областа на ИТ и 1 години работно искуство во областа на банкарството;
• Искуство во развој на middle tier апликации – серверски апликации, Web сервиси, TCP / IP базирана комуникација и др.;
• Искуство во RDBMS и SQL (MSSQL се смета за предност);
• Искуство во агилниот развој на софтвер;
• Познавање на системите за контрола на изворниот код и верзионирање (SVN се смета за предност);
• Способност да се дизајнираат и развијат OOP и TDD компоненти;
• Аналитички начин на размислување и квалитет во кодирањето. како и во крајниот производ;
• Способност за прилагодување и за учење нови технологии;
• Способностза тимска работа;
• Добро познавање на англиски јазик.

Опис на работното место/одговорности:

• Решавање на барањата за промени (CR, MZ) како член на тимот или водител на тимот за развој на одредени барања;
• Основна целе креирање на софтверски решенија кои ги исполнуваат барањата на корисниците во договорените рокови за развој и ниво на квалитет;
• Креирање на софтвер: предлагање на решенија (пишување на програмски код и документација согласно дефинираните стандарди, фабричко тестирање и корекција на грешки откриени во текот на фабричкото или корисничкото тестирање;
• Дефинирање на проиеси и процедури поврзани со процесот на тестирање на развиените софтверски решенија и нивно правилно спроведување;
• Изработка на концептот и сценарија за тестирање. организација, координација и реализација на тестирањата;
• Евидентирање на грешките од тестирањето. дефинирање на типот на грешка и евидентирање на променетиот статус на евидентираната грешка;
• Работа на проекти;
• Активно комуницира со останатите вработени во Дирекцијата/Секторот, по потреба комуницира и со корисниците во Банката;
• Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на претпоставениот.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 31.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересиранит екандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, најдоцна до 16.12.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок. апликации пристигнати no e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Огласот е отворен до 16.12.2015 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: САМОСТОЕН СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОЛАТЕРАЛИ – ОВЛАСТЕН ПРОЦЕНИТЕЛ, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (1 позиција, Централа – Скопје, неопределено време, со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • ВСС, градежен или архитектонски факултет;
 • 5 години работно искуство во релевантна област;
 • одлично познавање на постоечкиот пазар на недвижности;
 • поседување уверение за вршење проценки за недвижен имот, согласно важечката законска регулатива;
 • добри организациски и комуникациски вештини, јасен израз, независност, интегритет, прецизност, доверливост, работа во динамична средина, ориентираност кон тимска работа;
 • одлично познавање и работа на компјутер (MS Office и Outlook Express);
 • oдлично познавање на англиски јазик, предност имаат кандидатите кои го познаваат и германскиот јазик (препорачливо поседување официјален сертификат);

Опис на работното место/одговорности:

 • анализа на формалните и вредносните аспекти на понудените колатерали;
 • изготвување на прелиминарно мислење за адекватноста на инструментите за обезбедување (економски аспект);
 • евалуација и репроценка на колатералите по потреба (економска анализа на проценка на вредноста на колатералот и евентуална корекција);
 • мониторинг известување, конторола и иницирање на корективни активности поврзани со колатералите;
 • одговорност во врска со следењето на пазарните движења во делот на недвижниот и движниот имот.
 • возачка дозвола – Б категорија.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 30.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 31.08.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју. Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија Ад Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

 

Шпаркасе Банка Македонија Ад Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja САМОСТОЕН СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ПРАВНА СЛУЖБА (1 позиција во Централа – Скопје, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци).

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 •   ВСС, правен факултет;
 •   положен правосуден испит;
 •   минимум 3 години работно искуство;
 •   искуство во банка или адвокатска канцеларија на правни работи поврзани со банкарски активности ќе се смета за предност;
 •   способност за управување со време, изразени комуникациски способности, непосреден пристап до сите вработени, иницијативност, тактичност, креативност, доверливост, способност за планирање и одлучување, ориентираност кон постигнување цели и тимска работа, вештини за пренесување на знаење, работа во динамична средина;
 •   одлично познавање и работа на компјутер (MS Office);
 •   одлично познавање на англиски јазик;
 •   возачка дозвола – Б категорија.

Опис на работното место/одговорности:

 • jа застапува Банката пред судските, управните и други државни органи каде Банката се јавува како странка и изготвува соодветни извештаи поврзани со превземените дејства, а се во рамките на добиеното овластување, врши проверка и/или изготвување на писмени документи – поднесоци во врска со поведените постапки пред надлежните органи;
 • врши контрола и активно следење на предмети и координирање на соработката на Банката со надворешни соработници, води соодветна евиденција и врши известување за нивните активности;
 • учествува во подготовка, врши проверка и/или изготвување и постојано следење на квалитетот од правен аспект на правни акти и договори поврзани со редовното работење на Банката;
 • учествува во подготовка и/или изготвување на правни мислења и давање на стручни совети и правни услуги поврзани со редовното работење на Банката;
 • врши следење на правната терија и пракса заради соодветно регулирање на специфичните правни прашања поврзани со работење на Банката;
 • ги спроведува процесите, целите и во согласност со нив го почитува планот за работа на Службата, го определува оперативниот ризик во делот на судските спорови;
 • подготвува извештаи во рамките на системот на известување на Банката;
 • зема учество во застапувањето на Банката пред меѓународните судови за меѓународни спорови на Банката.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 38.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 31.07.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Огласот е отворен до 31.07.2015 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja: САМОСТОЕН СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ (1 позиција, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • добро познавање на банкарските продукти и работење, одлично познавање на финансиската анализа и процена на бонитетот, анализа на финасиските показатели, основи на регулативата за облигации, девизно работење, документарни работи и Законот за трговски друштва;
 • добри организациски и комуникациски вештини, вештини за самостојнопланирање и одлучување, способност за работа под притисок, аналитички вештини, иницијативност, способност за препознавање на ризикот во работењето, вештини за пренос на знаење, ориентираност кон постигнување

Опис на работното место/одговорности:

 • се грижи за клиентите, одржува континуирана комуникација, гради односи за поттикнување нови и повторливи бизнис можности;
 • има обврска за аквизиција на нови клиенти;
 • таргетира клиенти и врши продажба на сите продукти на Банката;
 • одговара за остварување на поставените цели: волумен, приходи, cross-selling, профитабилност, ниво на доцнење и ниво на резервации;
 • ги дефинира потребите на клиентот и врши структуирање на кредитирањето (преговара за рокови, каматни стапки, обезбедување итн.);
 • идентификува потенцијални ризици и/или можности поврзни со клиентите;
 • ја прибира потребната документација и изработува кредитна апликација и финансиска анализа;
 • одговорен е за навремено плаќање на обврските на своите клиенти;
 • дава предлози и иницијативи за развој на односите со клиентите, за воведување нови продукти и за унапредување на работењето;
 • тесно соработува со Групацијата за стратегиите за клиентите, учествува во подготовка и реализација на прекугранични кредити по однапред дефинирани процедури;
 • учествува и предлага измени и дополнувања на постоечките политики, процедури, упатства и инструкции за Секторот;
 • учествува во професионален развој и образование на вработените.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 09.06.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Огласот е отворен до 09.06.2015 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициjа: САМОСТОЕН СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (1 позиција, неопределено време со вклучена пробна работа од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • ВСС, економски факулетет;
 • 5 години работно искуство во финансискиот сектор или работно искуство во ревизија (искуство во ревизорска куќа ќе се смета за предност);
 • Одлично познавање на кредитниот ризик, на финансиската анализа и на домашниот и интернационалниот пазар и регулатива;
 • Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office);
 • Одлично познавање на англиски јазик, предност имаат кандидатите кои го познаваат и германскиот јазик;
 • Познавање на законската регулатива /прописите, познавање на процесите во банките и на регулативата на НБРМ;
 • Добри организациски и комуникациски вештини, вештини за самостојно планирање и одлучување, способност за работа под притисок, вештини за трансфер на знаење, ориентираност кон постигнување цели и тимска работа, работа во динамична средина;
 • Возачка дозвола за Б категорија.

Опис на работното место/одговорности:

 • Анализа на клиенти од аспект на кредитен ризик (проценка на ризик – “Risk Opinion”): иницијално одобрување, редовни годишни ре-одобрувања, пролонгации, рефинансирања, промени на услови;
 • Анализа на проекти, инвестиции и оценување на нивната подобност за финансирање од аспект на ризик;
 • Учество и подготовка на “due diligence” (длабинска анализа) за клиенти и учество во “due diligence” за проекти на Банката;
 • Контрола на исполнување на условите утврдени во кредитните одлуки;
 • Одредување на конечен рејтинг на клиентите;
 • Контрола на процесот на наплата на побарувањата од клиенти (освен за “Workout”), учество во одлучувањето за кредитните апликации;
 • Обезбедува соодветна имплементација и усогласеност со внатрешните и надворешните процедури;
 • Мониторинг на политиките, процедурите и извештаите со цел обезбедување на усогласеност со практичните потреби на Банката за постигнување на прифатлива рамнотежа помеѓу безбедноста и стабилноста, законските барања и потребата за профитабилноста на Банката во областа на Управување со кредитниот ризик за корпоративните клиенти;
 • Учествува и предлага измени и дополнувања на постоечките политики, процедури, упатства и инструкции за Секторот;
 • Учествува во професионален развој и образование на вработените;

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 46.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 24.04.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободни работни позиции: САМОСТОЕН ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР, СЕКТОР ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА (1 позиција, неопределено време со пробен период во траење од 6 месеци)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
• Минимум ВСС, економски факултет;
• Минимум 5 години банкарско работно искуство, од кои 3 години работа во ревизија – искуство во внатрешна ревизија во Банка ќе се смета за предност;
• Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office);
• Одлично познавање на англиски јазик;
• Познавање на концептите на Меѓународните стандарди за професионална практика на внатрешната ревизија како и Меѓународните стандарди за финансиско известување;
• Поседување на официјални сертификати/лиценци за ревизија (Овластен ревизор и/или ACCA, CPA и/или еквивалентно), ке се смета за предност;
• Поседување на официјални сертификати/лиценци за внатрешна ревизија (CIA) ќе се смета за предност
• Добри организациски, комуникациски и аналитички вештини, способност за анализа на проблеми, логичко расудување и предлагање на решенија, прецизност, доверливост, способност за работа под притисок, креативност,ориентираност кон
постигнување цели и тимска работа, работа во динамична средина;
• Возачка дозвола за Б категорија

Опис на работното место/одговорности:
• Спроведува поединечни ревизии со изготвување на програма и прашалници;
• Дава предлози за унапредување на методологијата и програмите при спроведување на ревизиите;
• Врши оценка на: адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешна контрола, имплементацијата на политиките за управување со ризик, точноста и правилноста на трговските книги и финансиските извештаи, точноста и времето на известување во согласност со регулативата, системот за превенција на перење пари и др.
• Следење на извршените препораки (follow-up во апликација);
• Спроведување на follow-up ревизии и вонредни ревизии;
• Учество во Групни проекти од областа на внатрешна ревизија;
• Учество во спроведување на групни ревизии и составување на извештаи за потребите на Group Audit и др.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 50.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 30.03.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

САМОСТОЕН СОРАБОТНИК ЗА КОНТРОЛА НА ТРЕЗОРОТ, ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕЗОР И БЕЗБЕДНОСТ, СЛУЖБА

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИМОТ И БЕЗБЕДНОСТ

(1 позиција за Скопје, определено време во траење од 6 месеци, со можност за продолжување на договорот на неопределено време)

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

• Минимум ВСС, економски факултет;
• Минимум 3 години работно искуство на иста или слична работна позиција;
• Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office);
• Одлично познавање на англиски јазик;
• Добри организациски и комуникациски вештини, вештини за самостојно планирање и одлучување, прецизност, доверливост, способност за работа под притисок, ориентираност кон постигнување цели и тимска работа, работа во динамична средина;
• Возачка дозвола за Б категорија.

Опис на работното место/одговорности:

• Врши контрола и координација на сите активности во работењето на трезорот и изготвува извештаи;
• Врши постојана координација со Секторот за управување со средства и експозитурите на Банката поради планирање, организирање и контрола на готовината во експозитурите и трезорот на Банката;
• Изработува процедури, упатства за работењето на Одделението и се грижи за нивно доследно имплементирање;
• Одговорен е за доставување на оперативен план за транспорт на вредносно аманентни пратки;
• Контактира и врши координација со трезорот на НБРМ како и со останатите домашни Банки;
• Одговорен е и врши евиденција и слагање на сметките за денарска и девизна ефектива во трезорот;
• Во соработка со Одделението за набавка дава препорака за услугите за физичко и техничко обезбедување.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 25.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 06.03.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.
Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА НАСЕЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА – ЦЕНТАР, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ЛИЦА (1 позиција, определено време од шест месеци со можност за продолжување), работно место во Скопје

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • ВСС, економски факулетет; 
 • Најмалку 2 години работно искуство во продажба на банкарски производи и услуги; 
 • Познавање на сите кредитни, картични и депозитни производи и услуги на банката наменети за население како и познавање на другите услуги што ги нуди; 
 • Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office и Outlook Express); 
 • Одлично познавање на англиски јазик; 
 • Познавање на законската регулатива /прописите, познавање на процесите во Банките и на регулативата на НБРМ; 
 • Одлични комуникациски и организациски вештини, развиени вештини за преговарање и продажба, ориентираност кон постигнување цели и тимска работа, работа во динамична средина и способност за работа под притисок, вештини за самостојно планирање и одлучување, вештини за трансфер на знаење; 
 • Возачка дозвола Б категорија.

Опис на работното место/одговорности:

 • Сеопфатно сервисирање на клиенти (финансиски и сите останати банкарски услуги) – прием и обработка на кредитни барања; 
 • Грижа и следење на постоечките клиенти; 
 • Аквизиција на нови клиенти; 
 • Активна продажба на сите производи и услуги; 
 • Активно учество во креирање на нови производи; 
 • Отварање, затварање и водење на сметки и депозити (денарски и девизни трансакциски сметки, штедни книшки и орочени депозити); 
 • Активна продажба на депозитните продукти на Банката и совети за орочување; 
 • Развој на депозитно и кредитно портфолио на експозитурата; 
 • Зголемување на бројот на производите кои ги користи клиентот (cross selling); 
 • Надгледување на пласманите и наплата – следење на уредноста во подмирувањето на обврските на клиентите, нивно контактирање и координација на работата со службите за наплата; 
 • Анализа на резултатите и предложување мерки за подобрување на продажбата и препознавање на потенцијалните клиенти, сегментација и категоризација на клиентите; 
 • Следење на работата на конкуренцијата; 
 • Изготвување на извештаи.

Работно време: понеделник – петок од 08:30 до 16:30 часот, сабота 09:00 до 13:00, работа во смени, 40 часа неделно.

Почетна основна месечна нето плата: 27.000,00 денари.

Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 23.02.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.
Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

 

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, има отворено огласи за вработување на две работни позиции:

 

1. Самостоен стручен соработник за управување со колатерали, Сектор за управување со ризици (на неопределено време, со пробна работа во траење од 6 месеци).

2. Стручен соработник за наплата на корпоративни и микро клиенти – правник, Сектор за управување со ризици (на определено време во траење од 6 месеци, со можност за продолжување на договорот на неопределено време).

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, 1000 Скопје, најдоцна до 26.01.2015 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Целосниот оглас можете да го погледнете на веб страната на Шпаркасе банка или на следниот линк.

 

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, дел од групацијата Steiermärkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите потреби огласува слободнa работнa позициja:

САМОСТОЕН СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА РЕСТРУКТУИРАЊЕ, СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ (1 позиција, неопределено време)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:
• ВСС, економски факултет или правен факулетет;
• Над 3 години работно искуство во банкарскиот сектор во управувањето со ризици, корпоративно кредитирање;
• Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office и Outlook Express);
• Одлично познавање на англиски јазик, предност имаат кандидатите кои го познаваат и германскиот јазик;
• Познавања од областа на финансии и финансиска анализа, управување со кредитен ризик, познавање на законската регулатива и прописите од НБМ;
• Добри организациски и комуникациски вештини, вештини за планирање и одлучување, развиени вештини за преговарање, ориентираност кон постигнување цели, работа во динамична средина.

Опис на работното место/одговорности:
• Подготовка на апликации и активно учество во процесот на реструктуирање на клиенти (корпоративни и микро) од категориите на ликвидни, помалку ликвидни и потенцијално неликвидни и несолвентни клиенти на Банката во согласност со интерните процедури;
• Подготовка на предлози за наплата и реструктуирање на клиенти класифицирани во согласност со рејтингот за сите категории на ризик;
• Управување со портфолиото на група на високо-ризични (корпоративни и микро) клиенти;
• Спроведување на активностите во рамки на Секторот, со цел да се наплатат побарувања, како и напорите за избегнување и / или минимизирање на потенцијалните загуби за Банката;
• Соработка со банките и другите доверители во случај на заеднички интерес во наплатата на проблематичните побарувања преку реструктуирање;
• Следење на законската регулатива и прописите на НБМ и ажурирање на интерните акти кои се однесуваат на реструктуирање кредити, спроведување на законот, стечајни постапки, итн.
• Подготвеност да се патува и посета на клиенти заради управувањето на портфолиото на Дирекцијата за наплата.

Работно време: дневно од 08:00 до 16:00 часот, 40 часа неделно, од понеделник до петок, работа во една смена – претпладне.

Почетна основна месечна нето плата: 35.000,00 денари. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 16.10.2014 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју.

Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

 

 

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

Објавено

на

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

 

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ, дел од групацијата Steiermäkische Bank und Sparkassen AG од Австрија, како комерцијална банка на македонскиот финансиски пазар, ги нуди сите современи и високо квалитетни финансиски производи и дава поддршка на физичките и правни лица, со особено внимание кон малите и средни трговски друштва.

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА МРЕЖА НА УРЕДИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ

ДИРЕКЦИЈА ЗА КАНАЛИ НА ДИСТРИБУЦИЈА

(1 позиција, определено време во траење од 6 месеци, со можност за продолжување на договорот)

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови:

• ВСС, Економски факултет, Електро-технички факултет;

• Минимум 3 години искуство во картично работење;

• Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office) ;

• Активно користење на англиски јазик;

• Специфични познавања за уреди за прифаќање на картички (АТМ и ПОС);

• Добри организациски и комуникациски вештини, способност за работа под притисоки во утврдени временски рокови, тимска работа, одговорност, доверливост, вештинина преговарање;

• Возачка дозвола Б категорија.

Опис на работното место/одговорности:

• Поставување на ПОС уреди;

• Подготовка на предуслови за инсталација на терминалите;

• Сетирање на ПОС уредите на авторизациската платформа;

• Надгледување и следење на мрежата во делот на работењето со платежните картички;

• Контакти со трговците за решавање на проблеми со уредите;

• Односи со добавувачи на опремата и сервисирање;

• Обука на трговците во врска со правилно постапување при прифаќање на картиците;

• Следење и имплементација на нови технологии и нови мрежи за прифаќање (GSM, чип,биометрика и сл.);

• Правење на извештаи кои се однесуваат на уредите, прифаќање на платежните картички.

Работно време: 40 часа неделно, распоредено од понеделник до петок, работа во една смена. Почетна основна месечна нето плата: 25.000,00 денари. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови потребно е да испратат резиме (CV) со фотографија и придружно писмо со наведување на работното место и доказ (уверенија, дипломи, препораки) за исполнување на условите, по пошта или да ги достават лично документите на адреса: ул.Македонија 9-11, Скопје, најдоцна до 25.07.2014 година.

Само апликациите кои ги исполнуваат потребните квалификации и услови поткрепени со докази ќе бидат повикани на тестирање и интервју. Пристигнатите апликации после наведениот рок, апликации пристигнати по e-mail, како и некомплетните апликации нема да бидат предмет на разгледување.

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање