Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, а во согласност со членовите 14 став 1, 22 став 1 точка 1, 23 став 1 и 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7, 23 став 1 и 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија распишува

 

ОГЛАС за вработување 3 извршители во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време

1.Еден извршител на работно место „статистичар“ во Рефератот за кредитни работи и платен промет со нерезиденти во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики, еден извршител на работно место „статистичар II степен“ во Рефератот за портфолио, директни инвестиции и трговски кредити во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики и еден извршител на работно место „самостоен советник аналитичар“ во Отсекот за изготвување и објавување податоци за екстерни статистики во Дирекцијата за статистика.

2.Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1, покрај општите законски услови за засновање на работен однос, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

– За работните места „статистичар“ во Рефератот за кредитни работи и платен промет со нерезиденти и „статистичар II степен“ во Рефератот за портфолио, директни инвестиции и трговски кредити во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики во Дирекцијата за статистика да имаат: завршено високо образование од областа на економските науки најмаку 180 ЕКТС кредити (VIБ), најмалку 2 година работен стаж стекнат по завршување на високото образование, познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

-За работно место „самостоен советник аналитичар“ во Отсекот за изготвување и објавување податоци за екстерни статистики во Дирекцијата за статистика да имаат: завршено високо образование од областа на економските науки најмаку 240 ЕКТС кредити (VIА), најмалку 4 година работен стаж стекнат по завршување на високото образование, познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

3.Кандидатите за работните места од точка 1 потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено соодветно високо образование од областа на економските науки, доказ за познавање на англиски јазик, доказ за познавање работа со компјутери, доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

4.Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 8,00 и 9,00 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 17,00 часот.

5.Со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1, ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец.

Висината на основната (нето) плата на работникот за работното место статистичар во Рефератот за кредитни работи и платен промет со нерезиденти во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики ќе изнесува 21.479,00 денари.

Висината на основната (нето) плата на работникот за работното место „статистичар II степен“ во Рефератот за портфолио, директни инвестиции и трговски кредити во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики ќе изнесува 22.926,00 денари.

Висината на основната (нето) плата на работникот за работното место самостоен советник аналитичар во Отсекот за изготвување и објавување податоци за екстерни статистики ќе изнесува 26.367,00 денари.

6.Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

7.Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

8.Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

9.Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија.

Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул.„Кузман Јосифовски Питу“ бр.1 – Скопје. 

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, a во согласност со членовите 14 став 1, 22 став 1 точка 1, 23 став 1 и 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7, 23 став 1 и 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија распишува…

O Г Л A C за вработување 4 извршители во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време

1. Еден извршител на работно место помлад аналитичар I степен во Отсекот за движења во реалниот сектор во Дирекцијата за монетарна политика и истражување; еден извршител на работно место помлад аналитичар во Отсекот економско моделирање во Дирекцијатаза монетарна политика и истражување, еден извршител на работно место помлад статистичар во Отсекот за изготвување и објавување екстерни статистики во Дирекцијата за статистика и еден извршител на работно место помлад статистичар во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики во Дирекцијата за статистика.

2. Кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1, покрај општите законски услови за засновање на работен однос, треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

– За работно место „помлад аналитичар I степен” во Отсекот за движења во реалниот сектор во Дирекцијата за монетарна политика и истражување да имаат: завршено високо образование од областа на економските науки, најмалку 1 година работен стаж стекнат по завршување високо образование од областа на економските науки, познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите да бидат тестирани за нивните познавања од областа на работењето на Народната банка.

– За работно место „помлад аналитичар” во Отсекот економско моделирање во Дирекцијата за монетарна политика и истражување да имаат: завршено високо образование од областа на економските науки, со или без работен стаж, познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите да бидат тестирани за нивните познавања од областа на работењето на Народната банка.

– За работно место „помлад статистичар” во Отсекот за изготвување и објавување екстерни статистики во Дирекцијата за статистика да имаат: завршено високо образование од областа на економските науки, со или без работен стаж, познавање на англиски јазик. работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите да бидат тестирани за нивните познавања од областа на работењето на Народната банка.

– За работно место „помлад статистичар” во Отсекот за прибирање податоци екстерни статистики во Дирекцијата за статистика да имаат: завршено високо образование од областа на економските науки, со или без работен стаж, познавање на англиски јазик, работа со компјутер и познавања од областа на работењето на Народната банка.

Кандидатите да бидат тестирани за нивните познавања од областа на работењето на Народната банка.

3 .Кандидатите од точка 1 потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование, доказ за познавање на англиски јазик, доказ за познавање работа со компјутери, доказ за работен стаж (доколку го имаат) од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

4. Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 08:00 и 09:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот.

5. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос на работното место помлад аналитичар I степен во Отсекот за движења во реалниот сектор во Дирекцијата за монетарна политика и истражување ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец.

Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 20.547,00 денари.

6. Со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места: помлад аналитичар во Отсекот економско моделирање во Дирекцијата за монетарна политика и истражување, помлад статистичар во Отсекот за изготвување и објавување екстерни статистики во Дирекцијата за статистика и помлад статистичар во Отсекот за прибирање податоци за екстерни статистики во Дирекцијата за статистика, a кој имаат работен стаж ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец.

Висината на основната (нето) плата на работниците за работните места од точка 6 ќе изнесува 19.613, 00 денари.

7. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

8. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

9. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

10. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија.

Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. „Кузман Јосифовски Питу” бр. 1 – 1000 Скопје.

Огласот е отворен до 01.08.2016 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, a согласно со членовите 14 став 1, 22 став 1 точка 1, 23 став 1, 56 и 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7, 23 став 1, 27 и 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија распишува…

OГЛAC за вработување на 3 извршители во Дирекцијата за информациска технологија во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време

1. Двајца извршители на работно место помлад систем инженер во Отсекот за поддршка на платните системи во Дирекцијата за информациска технологија.

2. Еден извршител на работно место помлад систем инженер во Отсекот за ИТ инфраструктура во Дирекцијата за информациска технологија.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите од точка 1 на овој оглас треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови: завршено високо образование од областа на техничко технолошките или информатичките науки, познавање на платниот промет во земјата, познавање на ИТ хардвер, Microsoft Windows Server архитектура, TCP/IP LAN и WAN технологии, Cisco IOS, рутирање (routing), switching, VPNи и заштитни ѕидови (firewalls), SAN технологии и RAID архитектури, системи за управување со бази на податоци (Oracle и Microsoft SQL Server), PKI инфраструктура, SWIFT архитектура и инфраструктура, корисничко познавање на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), одлично познавање на англиски јазик и да бидат со или без работен стаж.

Кандидатите ќе бидат тестирани за познавањето на ИТ хардвер, Microsoft Windows Server архитектура, TCP/IP LAN и WAN технологии, Cisco IOS, рутирање (routing), switching, VPNи и заштитни ѕидови (firewalls), SAN технологии и RAID архитектури, системи за управување со бази на податоци (Oracle и Microsoft SQL Server), PKI инфраструктура, SWIFT архитектура и инфраструктура, корисничко познавање на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите од точка 2 на овој оглас треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови: завршено високо образование од областа на информатички науки, познавање на кориснички оперативни системи (MS Windows), серверски оперативни системи (MS Windows Server), мрежно поврзување (TCP/IP, Cisco IOS, firewall, IDS/IPS, switch, LAN, WAN, софтверски алатки за канцелариско работење (MS Office), познавање на англиски јазик и да бидат со или без работен стаж.

Кандидатите ќе бидат тестирани за познавањето на кориснички оперативни системи (MS Windows), серверски оперативни системи (MS Windows Server), мрежно поврзување (TCP/IP, Cisco IOS, firewall, IDS/IPS, switch, LAN, WAN, софтверски алатки за канцелариско работење (MS Office).

3. Кандидатите од точките 1 и 2 потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение како доказ за завршеното високо образование, доказ за познавање на англиски јазик и доказ за работен стаж (доколку го имаат) од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

4. Работното време на работните места од точка 1 и 2 ќе се извршува непрекинато во 2 смени и тоа прва смена која започнува од 7:30 часот и завршува во 15:30 часот и втора смена која започнува во 13:00 часот и завршува во 21:00 часот.

5. Со кандидатите кои ќе засноваат работен однос на работните места од точка 1 и 2 на овој оглас, a кој има работен стаж ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец. Висината на основната (нето) плата на работниците ќе изнесува 19.609,00 денари.

6. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

7. Изборот на работници кои ќе засноваат работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

8. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

9. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија.

Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 – Скопје, Народна банка на Република Македонија.

Огласот е отворен до 27.01.2016 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, a согласно со член 14 став 1, член 22 став 1 точка 1, член 23 став 1 и член 60 од Законот за работните односи и членовите 7, 8, член 23 став 1 и член 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија распишува…

 

OГЛAC за вработување на 1 извршител на работното место „самостоен советник” во Кабинетот на гувернерот во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време

1. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

– завршено високо образование од областа на економските науки;
– да има познавање на англискиот јазик и работа со компјутер;
– да поседува комуникациски способности и
– да има најмалку 4 години работен стаж стекнат по завршувањето на високото образование.

2. Кандидатите потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование од областа на економските науки, доказ за познавање на англиски јазик, доказ за познавање на работа со компјутери и доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

3. Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 08:00 и 09:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот.

4. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец.

Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 30.990,00 денари.

5. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

6. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

7. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

8. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија.

Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. Кузман Јосифовски Питу” бр. 1, 1000 Скопје.

Огласот е отворен до 25.12.2015 година.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, a согласно со член 14 став 1, член 22 став 1 точка 1, член 23 став 1 и член 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7, член 23 став 1 и член 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија распишува…

Oглас за вработување на еден извршител на работното место „самостоен аналитичар I степен” во Отсекот за планирање и контрола во Дирекцијата за финансии, сметководство и контрола во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време.

1. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
– завршено факултет од областа на економските науки;
– да има познавање на англиски јазик и работа со компјутер;
– познавање на финансиското и сметководственото работење, планирање и контрола на трошоците;
– да има најмалку 3 години работен стаж.

2. Кандидатите потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование од областа на економските науки, доказ за познавање на англиски јазик и работа со компјутери и доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

3. Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 08:00 и 09:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот.

4. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец.

Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 24.337,00 денари.

5. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

6. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

7. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

8. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија.

Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. Кузман Јосифовски Питу” бр. 1 Скопје.

Огласот е отворен до 03.12.2015 година.

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Македонија, a согласно со член 14 став 1, член 22 став 1 точка 1, член 23 став 1 и член 60 од Законот за работните односи и членовите 6, 7, член 23 став 1 и член 30 од Колективниот договор на ниво на Народната банка на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија распишува…

Оглас за вработување на 1 извршител на работното место „сметководител” во Рефератот за финансиско и материјално сметководство во Отсекот за сметководствени работи во Дирекцијата за финансии, сметководство и контрола во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време.

1. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

  • завршено факултет од областа на економските науки;
  • да има познавање на англиски јазик и работа со компјутер;
  • да има најмалку 2 години работен стаж стекнат по завршување на факултет од областа на економските науки.

2. Кандидатите потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование од областа на економските науки, доказ за познавање на англиски јазик и работа со компјутери и доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

3. Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 8:00 и 9:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот.

4. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец. Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 21.466,00 денари.

5. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

6. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

7. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

8. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија.

Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. Кузман Јосифовски Питу” бр. 1, 1000 Скопје, Народна банка на Република Македонија.

Огласот е отворен до 09.10.2015 година.

 

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна Банка на РМ

Објавено

на

Народната банка на Република Македонија распишува Oглас за вработување на 1 вработен на работното место „аналитичар 1 степен” во Отсекот за монетарни движења во Дирекцијата за монетарна политика и истражување во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време.

1.Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

•    Завршено високо образование од областа на економските науки
•    Познавање на англиски јазик и работа со компјутер
•    Да има најмалку 2 години работен стаж стекнат по завршување на факултет од областа на економските науки

2.Кандидатите потребно е да достават:
пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование од областа на економските науки, доказ за познавање на англиски јазик и работа со компјутери и доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

3.Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 8:00 и 9:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот.

4. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос, а кој има работен стаж  ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец. Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 22.195,00 денари.

5. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

6. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

7. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

8. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија. Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. Кузман Јосифовски Питу” бр. 1 Скопје. Народна банка на Република Македонија.

Краен рок за аплицирање: 06.10.2015 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Народната банка на Република Македонија распишува Oглас за вработување на 1 вработен на работното место „помлад сметководител” во Рефератот за пресметковни и готовински работи во Дирекцијата за финансии, сметководство и контрола во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време.

1.Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

  • Завршено високо образование од областа на економските науки
  • Познавање на законската регулатива поврзана со пресметката на плата
  • Познавање на англиски јазик;
  • Работа со компјутер
  • Со или без работен стаж.

2.Кандидатите потребно е да достават:
пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование од областа на економските науки, доказ за познавање на англиски јазик и работа со компјутери и доказ за работен стаж (доколку го имаат) од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

3.Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 8:00 и 9:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот.

4. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос, а кој има работен стаж  ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец. Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 19.609,00 денари.

5. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

6. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

7. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

8. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија. Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. Кузман Јосифовски Питу” бр. 1 Скопје. Народна банка на Република Македонија.

Краен рок за аплицирање: 22.05.2015 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Народна банка на Република Македонија, распишува Оглас за вработување на три лица на следниве позиции.

 

НБРМ распишува Оглас за вработување на 3 извршители на рабогното место „чувар” во Реферагот за физичко обезбедување (ФО) и прогивпожарна заштига (ППЗ) во Отсекот за обезбедување во Дирекцијата за административно – технички работи во Народната банка на Република Македонија на неопределено време.

1. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
-завршено средно образование;
-познавање на англиски јазик и работа со компјутер;
-да посетувале обука за противпожарна заштита;
-да поседуваат лиценца за обезбедување;
-со или без работен стаж.

2. Кандидатите потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено средно образование, доказ за познавање на англиски јазик, доказ за познавање на работа со компјутер, доказ дека посетувале обука за противпожарната заштита, доказ дека поседуваат лиценца за обезбедување, доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

3. Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 8:00 и 9:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот. Работното време на работното место „чувар” се извршува непрекинато во 3 смени.

4. Со кандидатите кои ќе засноваат работен однос, a кои имаат работен стаж ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец. Висината на основната (нето) плата на работниците ќе изнесува 13.405,00 денари.

5. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

6. Изборот на работници кои ќе засноваат работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

7. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

8. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија. Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. “Кузман Јосифовски Питу” бр. 1 – Скопје. Народна банка на Република Македонија.

Рок за пријавување: 09.04.2015 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Народната банка на Република Македонија распишува Oглас за вработување на 1 вработен на работното место „систем инженер” во Отсекот за бази на податоци во Дирекцијата за информациска технологија во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време.

1. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
• завршено високо образование од областа на информатичките науки;
• познавање на англиски јазик;
• работа со компјутер
• системи за бази на податоци (MS SQL server), системи за управување со документи (MS SharePoint server) и софтверски алатки за канцелариско работење (MS Office);
• најмалку 2 години работен стаж.

2. Кандидатите потребно е да достават:
пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование од областа на информатичките науки, доказ за познавање на англиски јазик и доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.

3. Кандидатите ќе бидат тестирани за познавањето на системи за бази на податоци (MS SQL server), системи за управување со документи (MS SharePoint server) и софтверски алатки за канцелариско работење (MS Office).

4. Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 8:00 и 9:00 часот, a завршува помеѓу 16:00 и 17:00 часот.

5. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос, ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец.

Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 21.466,00 денари.

6. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.

7. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.

8. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.

9. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија. Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул. Кузман Јосифовски Питу” бр. 1 Скопје. Народна банка на Република Македонија.

Краен рок за аплицирање: 13.03.2015 година

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Народна банка на Република Македонија

Објавено

на

Оглас за вработување на 1 лице на работното место „раководител на отсек“ во Отсекот за јавни набавки во Дирекцијата за административно технички работи во Народната банка на Република Македонија, на неопределено време.

 

1. Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:
– завршено високо образование од областа на правните науки или економските науки;
– познавање на англиски јазик и работа со компјутер;
– најмалку 4 години работен стаж.
2. Кандидатите потребно е да достават: пријава, кратка биографија, диплома или уверение за завршено високо образование од областа на правните науки или економските науки, доказ за познавање на англиски Јазик и работа со компјутери и доказ за работен стаж од Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Македонија.
3. Работното време, во работната недела, започнува помеѓу 8,00 и 8,30 часот, а завршува помеѓу 16,00 и 16,30 часот.
4. Со кандидатот кој ќе заснова работен однос, ќе се склучи договор за вработување на неопределено време, со вршење на пробна работа во времетраење од 1 месец.
Висината на основната (нето) плата на работникот ќе изнесува 26.384,00 денари.
5. Рокот за доставување на документите изнесува 5 работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот.
6. Изборот на работникот кој ќе заснова работен однос во Народната банка ќе се изврши во рок од 45 дена по истекот на рокот за пријавување.
7. Ненавремената и некомплетна документација нема да биде разгледувана.
8. Пријавата е објавена на интернет страната на Народната банка на Република Македонија.

Пријавата со потребната документација да се достават до Архивата на Народната банка на Република Македонија, Бул.„Кузман Јосифовски Питу“ бр.1 Скопје.

Краен рок за пријавување е 15.09.2014 година.

Повеќе
Реклама here code

Анализи

TEst

Објавено

на

REGOLAMENTO_FIFA
Продолжи со читање

Останато

Facebook и Google добија дозвола да се однесуваат како банки

Објавено

на

certificate_00745-1571577

TO OTHER

Почнувајќи од 13 јануари, деветте најголеми банки во Велија Британија кои ги опслужуваат најголемиот дел од граѓаните, повеќе нема да имаат монопол при реализацијата на финансиските трансакции во државата.

(more…)

Продолжи со читање

Останато

Измени на Законот за кредитно биро!

Објавено

на

Кредитното биро да изготвува извештаи за кредитната способност на кредитобарателот се предвидува со измените на Законот за кредитно биро за што е почната постапка за подготовка на Предлог закон што треба да заврши до 13 февруари 2018 година.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно

Error occured while retrieving the facebook feed

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange